ქართული


ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი წერილ- წერილ-ებ- წერილ-ნ-
მოთხრობითი წერილ-მა წერილ-ებ-მა წერილ-თ(ა)
მიცემითი წერილ-(ა) წერილ-ებ-(ა) წერილ-თ(ა)
ნათესაობითი წერილ-ის(ა) წერილ-ებ-ის(ა) წერილ-თ(ა)
მოქმედებითი წერილ-ით(ა) წერილ-ებ-ით(ა)
ვითარებითი წერილ-ად(ა) წერილ-ებ-ად(ა)
წოდებითი წერილ- წერილ-ებ- წერილ-ნ-
 
წერილი
  1. წერილობითი შეტყობინება, რომელიც იგზავნება ფოსტით ან კურიერის საშუალებით.
  2. ელ. ფოსტით გაგზავნილი შეტყობინება.

წარმოთქმა

ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [t's'ɛrɪlɪ]:აუდიო მაგალითი: წერილი ?

წყაროები და რესურსები:

„წერილი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში

თარგმანები