ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ვითარებით- ვითარებით-ებ- ვითარებით-ნ-
მოთხრობითი ვითარებით-მა ვითარებით-ებ-მა ვითარებით-თ(ა)
მიცემითი ვითარებით-(ა) ვითარებით-ებ-(ა) ვითარებით-თ(ა)
ნათესაობითი ვითარებით-ის(ა) ვითარებით-ებ-ის(ა) ვითარებით-თ(ა)
მოქმედებითი ვითარებით-ით(ა) ვითარებით-ებ-ით(ა)
ვითარებითი ვითარებით-ად(ა) ვითარებით-ებ-ად(ა)
წოდებითი ვითარებით- ვითარებით-ებ- ვითარებით-ნ-


ვითარებითი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ვითარების მაჩვენებელი
დამარცვლა:
ვი–თა–რე–ბი–თი
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
ვითარებითი ბრუნვა
წყაროები და რესურსები:
„ვითარებითი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში