ქართული რედაქტირება

სახელობითი რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
  1. სახელისა და გვარის მოხსენიებით შედგენილი, წარმოებული.
  2. რაზედაც მესაკუთრის სახელი და გვარია აღნიშნული.
  3. ვისიმე (რისამე) სახელობისა.
  4. გრამატიკა: სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რა? ქართულ ენაში აღნიშნავს სუბიექტს (გარდაუვალ ზმნებთან, აგრეთვე გარდამავალ ზმნებთან ნაკვთთა აწმყოს წყებაში) და პირდაპირ ობიექტს (გარდამავალ ზმნებთან ნაკვთთა ნამყოსა და თურმეობითის წყებაში), ინდოევროპულ ენებში მხოლოდ სუბიექტს აღნიშნავს.

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ შესიტყვებები: სახელობითი კენჭისყრა

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება