სახელობითი

რედაქტირება

ეტიმოლოგია

რედაქტირება

წაკითხვა

რედაქტირება

მნიშვნელობა

რედაქტირება
  1. სახელისა და გვარის მოხსენიებით შედგენილი, წარმოებული.
  2. რაზედაც მესაკუთრის სახელი და გვარია აღნიშნული.
  3. ვისიმე (რისამე) სახელობისა.
  4. გრამატიკა: სახელწოდება ბრუნვისა, რომელიც მიუგებს კითხვებზე: ვინ? რა? ქართულ ენაში აღნიშნავს სუბიექტს (გარდაუვალ ზმნებთან, აგრეთვე გარდამავალ ზმნებთან ნაკვთთა აწმყოს წყებაში) და პირდაპირ ობიექტს (გარდამავალ ზმნებთან ნაკვთთა ნამყოსა და თურმეობითის წყებაში), ინდოევროპულ ენებში მხოლოდ სუბიექტს აღნიშნავს.

წარმოებული ლექსიკა

რედაქტირება
➤ შესიტყვებები: სახელობითი კენჭისყრა

თარგმანები

რედაქტირება

წყაროები და რესურსები

რედაქტირება