ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი მრავლობით- მრავლობით-ებ- მრავლობით-ნ-
მოთხრობითი მრავლობით-მა მრავლობით-ებ-მა მრავლობით-თ(ა)
მიცემითი მრავლობით-(ა) მრავლობით-ებ-(ა) მრავლობით-თ(ა)
ნათესაობითი მრავლობით-ის(ა) მრავლობით-ებ-ის(ა) მრავლობით-თ(ა)
მოქმედებითი მრავლობით-ით(ა) მრავლობით-ებ-ით(ა)
ვითარებითი მრავლობით-ად(ა) მრავლობით-ებ-ად(ა)
წოდებითი მრავლობით- მრავლობით-ებ- მრავლობით-ნ-


მრავლობითი

მნიშვნელობა
  1. (ზედსართავი სახელი) აღნიშნავს ერთზე მეტ საგანს, თუმცა არსებობს ისეთი სიტყვები რომლებსაც მრავლობითი არ გააჩნია, მაგალითად სახელები, ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ: ნინოები, ნინოებმა, გიორგებთან, თბილისები და ა.შ.
დამარცვლა:
მრა·ვლო·ბი·თი