ქართული რედაქტირება

ბრუნვა რედაქტირება

ეტიმოლოგია რედაქტირება

წაკითხვა რედაქტირება

მნიშვნელობა რედაქტირება

არსებითი სახელი რედაქტირება
 1. სახელზმნა: რისამე ირგვლივ ან თავის ღერძის გარშემო მოძრაობა.
  დედამიწის ბრუნვა მზის გარშემო. [ფინია] ჩამოგვეხსნა და ხმელ ეკალს გარს დაუწყო ბრუნვა (კონსტანტინე ჭიჭინაძე)
  ➤ სინონიმები: ტრიალი, ბზრიალი, გორვება, მბრუნაცი
 2. სახელზმნა: გადატანით მოძრაობა, ცვალებადობა.
  დროთა ბრუნვამ ძველისა და ახლის შუა ამართულ ქედზე დაგვაყენა (ილია ჭავჭავაძე) | ჭეშმარიტი ბედნიერება და კეთილდღეობა დროთა ბრუნვაზე კი არაა დამოკიდებული, არამედ ღვთის ნებაზე}}
  ➤ სინონიმები: ტრიალი, ბზრიალ-ტრიალი , მოქცევა, ქცევა
 3. ლინგვისტიკა: სახელის ფორმა, რომელიც აღნიშნავს სახელის ურთიერთობას სახელთან ან ზმნასთან (გაბმულ მეტყველებაში).
  მოთხრობითი ბრუნვის ქონა ქართველური ენებისთვის ისევე დამახასიათებელია, როგორც ბრალდებითი (აკუზატივის) ბრუნვის უქონლობა.
  ➤ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები: ბრუნება

წარმოებული ლექსიკა რედაქტირება

➤ წარმოებული სიტყვები: ბრუნვადი, ბრუნვადობა, ბრუნვაუცვლელი, ბრუნვაცვალებადი, ბრუნვითი

თარგმანები რედაქტირება

წყაროები და რესურსები რედაქტირება

 •   საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი, თამარ ვაშაკიძე, ავთანდილ არაბული, თეა ბურჭულაძე, თბილისი, 2022, გვ. 190
 •   ნეიმანი ალ., ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, მესამე გამოცემა, თბ.: „განათლება“, 1978, გვ. 56.
 •   სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული : [ორტომეული], ტ. 1, თბილისი: „მერანი“, 1991, გვ. 115.