ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი სერვიზი სერვიზები სერვიზნი
მოთხრობითი სერვიზმა სერვიზებმა სერვიზთ(ა)
მიცემითი სერვიზს(ა) სერვიზებს(ა) სერვიზთ(ა)
ნათესაობითი სერვიზის(ა) სერვიზების(ა) სერვიზთ(ა)
მოქმედებითი სერვიზით(ა) სერვიზებით(ა)
ვითარებითი სერვიზად(ა) სერვიზებად(ა)
წოდებითი სერვიზო სერვიზებო სერვიზნო


სერვიზ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) სადილის ან ჩაის ჭურჭლის მთელი კომპლექტი ადამიანთა გარკვეული რაოდენობისათვის.
ეტიმოლოგია:
ფრანგულიდან service
პარონიმები:
სერვისი
წყაროები და რესურსები:
  უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, მიხეილ ჭაბაშვილი, თბილისი, 1989
„სერვიზი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები