ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ტაქომეტრი ტაქომეტრები ტაქომეტრნი
მოთხრობითი ტაქომეტრმა ტაქომეტრებმა ტაქომეტრთ(ა)
მიცემითი ტაქომეტრს(ა) ტაქომეტრებს(ა) ტაქომეტრთ(ა)
ნათესაობითი ტაქომეტრის(ა) ტაქომეტრების(ა) ტაქომეტრთ(ა)
მოქმედებითი ტაქომეტრით(ა) ტაქომეტრებით(ა)
ვითარებითი ტაქომეტრად(ა) ტაქომეტრებად(ა)
წოდებითი ტაქომეტრო ტაქომეტრებო ტაქომეტრნო


 
ტაქომეტრი

ტაქომეტრი (ტაქომეტრ ისა)

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ტექ. ბრუნვის სიჩქარის გასაზომი ხელსაწყო.
შენიშვნა:
უმართ. ტახომეტრი
დამარცვლა:
ტა·ქო·მეტ·რი
ეტიმოლოგია:
ბერძ. tachos სიჩქარე; metreō ვზომავ
შეადარეთ:
სპიდომეტრი


თარგმანები