ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ხნარცვი ხნარცვები ხნარცვნი
მოთხრობითი ხნარცვმა ხნარცვებმა ხნარცვთ(ა)
მიცემითი ხნარცვს(ა) ხნარცვებს(ა) ხნარცვთ(ა)
ნათესაობითი ხნარცვის(ა) ხნარცვების(ა) ხნარცვთ(ა)
მოქმედებითი ხნარცვით(ა) ხნარცვებით(ა)
ვითარებითი ხნარცვად(ა) ხნარცვებად(ა)
წოდებითი ხნარცვო ხნარცვებო ხნარცვნო


ხნარცვ-ი

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) ძვ. თხრილი, ორმო
წარმოთქმა:
ფონეტიკური ტრანსლიტერაცია IPA: [χnɑrtsvɪ]
დამარცვლა:
მხ.რ. ხნარ·ცვი
მრ. რ. ხნარ·ცვე·ბი
წყაროები და რესურსები:
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 8, თბილისი, 1964 წელი.
„ხნარცვი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონშითარგმანები