ქართული

ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ჭილოფი ჭილოფები ჭილოფნი
მოთხრობითი ჭილოფმა ჭილოფებმა ჭილოფთ(ა)
მიცემითი ჭილოფს(ა) ჭილოფებს(ა) ჭილოფთ(ა)
ნათესაობითი ჭილოფის(ა) ჭილოფების(ა) ჭილოფთ(ა)
მოქმედებითი ჭილოფით(ა) ჭილოფებით(ა)
ვითარებითი ჭილოფად(ა) ჭილოფებად(ა)
წოდებითი ჭილოფო ჭილოფებო ჭილოფნო


ჭილოფ–ი მრ. რ. ჭილოფები

მნიშვნელობა
  1. (არსებითი სახელი) იხ. ჭილობი
  2. (არსებითი სახელი) კუთხ. (ლეჩხ. იმერ.))იგივეა, რაც ჭილი (მნიშ. 1)
დამარცვლა:
ჭი·ლო·ფი
სინონიმები:
მნიშ. 2 ჭილი
წყაროები და რესურსები:
  ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ტომი 8, თბილისი, 1964 წელი.
„ჭილოფი“ ქართული ენის განმარტებით ონლაინ-ლექსიკონში