ქართული

ფრაზა


ოფოფ-მწყერებს გააფრენს

მნიშვნელობა
  1. იგივეა, რაც ჰოპოპებს გააფრენს
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ო-ფოფ მწყე-რებს გა-აფ-რენს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ოფოფებს გააფრენს
ოფოფებს ააფრენს
ოფოფ-მწყერებს ააფრენს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: