ქართული

ფრაზა


ოფოფებს ააფრენს

მნიშვნელობა
  1. იგივეა, რაც ჰოპოპებს გააფრენს
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ო-ფო-ფებს ა-აფ-რენს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ოფოფებს გააფრენს
ოფოფ-მწყერებს გააფრენს
ოფოფ-მწყერებს ააფრენს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: