ქართული

ფრაზა


ოფოფ-მწყერებს ააფრენს

მნიშვნელობა
  1. იგივეა, რაც ჰოპოპებს გააფრენს
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ო-ფოფ მწყე-რებს ა-აფ-რენს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ოფოფებს გააფრენს
ოფოფებს ააფრენს
ოფოფ-მწყერებს გააფრენს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: