ქართული

ფრაზა


ჯვარს აცვამს

მნიშვნელობა
  1. ტანჯავს, აწამებს
    ◆ ნუთუ მბობა ვისიმე... საბუთია, რომ შეუმოწმებლად კაცმა კაცი.. ზნეობითად ჯვარს აცვას? ( ი. ჭავჭავაძე )
წარმოთქმა:
IPA: /....../
შენიშვნა:
დამარცვლა:
ჯვარს აც-ვამს
ეტიმოლოგია:
სინონიმები:
ჯვარზე აკრავს
ანტონიმები:
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
შეადარეთ: