ქართული


ბრუნვა მხოლობითი მრავლობითი
სახელობითი ქართველი ქართველები ქართველნი
მოთხრობითი ქართველმა ქართველებმა ქართველთ(ა)
მიცემითი ქართველს(ა) ქართველებს(ა) ქართველთ(ა)
ნათესაობითი ქართველის(ა) ქართველების(ა) ქართველთ(ა)
მოქმედებითი ქართველით(ა) ქართველებით(ა)
ვითარებითი ქართველად(ა) ქართველებად(ა)
წოდებითი ქართველო ქართველებო ქართველნო

მნიშვნელობა

[1] ეთნოსი

  თარგმანი